Література з економіки

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

З ЕКОНОМІКИ

 1. Алімпієв Є.В.. Інфляційне таргетування за умови асиметрії загального рівня цін. / Є.В. Алімпієв. // Фінанси України. -2010 - № 10 - с. 21-28.
 2. Алєксєєв І.В.. Підручник. Гроші та кредит. / І.В.Алєксєєв, М.К. Колісник. - Знання. : 2009. - 253с.
 3. Аранчій В. А. Фінанси підприємств: Навч. посібник. — К.:ВД «Професіонал», 2004. —265 с.
 4. Афанасьєв М. В. Гроші та кредит / М. В. Афанасьєв- X.: ХНЕУ, 2005. - С. 197.
 5. Бюджетний кодекс України зі змінами та доповненнями.
 6. Василенко В. О. Антикризове управління підприємством.: Навч. посібник. — К.: ЦУЛ. 2003. — 504 с.
 7. Валютне регулювання: зарубіжний досвід та пропозиції щодо України. К.: Українсько-європейський консультативний центр, 2002 рік.
 8. Господарський кодекс України №436- VI від 16.01.03 р.
 9. Демківський А.В.. Гроші і кредит. / А.В.Демківський. - К.: Дакор.Д.: Вира-Р., 2003.- 528с.
 10. Денисенко М.П.. Гроші та кредит у банківській справі. Навчальний посібник. / М.П. Денисенко. -К.: Алерта, 2004.-478 с.
 11. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 p., № 679-14 (із змінами та доповненнями).
 12. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18.06.1991 p., № 121—XII (із змінами та доповненнями).
 13. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 p., № 2121-14 (із змінами та доповненнями).
 14. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 p., № 1576-ХІІ (із змінами та доповненнями).
 15. Закон України «Про заставу» від 02.10.1992 p., №2654—XII (із змінами та доповненнями).
 16. Закон України «Про іпотеку» (із змінами та доповненнями).
 17. Інструкція «Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків» №141 від 14 квітня 1998 року (із змінами та доповненнями)
 18. Закон України «Про фонд гарантування вкладів фізичних осіб» від 20.09. 2001р., №2740-III (із змінами та доповненнями).
 19. Закон України «Про Національну депозитну систему і особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» - зі змінами та доповненнями.
 20. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» - зі змінами та доповненнями.
 21. ЗУ Про внесення змін до податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України» № 3609- VI від 07.07.2011 р.
 22. Закон України «Про державну податкову службу в Україні» зі змінами і доповненнями.
 23. Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
 24. Закону України "Про банки і банківську діяльність".
 25. Іонін Є.Є.. Управління портфелем акцій інвестиційного фонду. / Є.Є.Іонін, М.М. Овчинникова. //Фінанси України. -2011 -№11.- с. 71-79.
 26. Івасів Б.С.. Гроші та кредит. / Б.С. Івасів .- Кондор.: 2008. - 528с.
 27. Іваницька О.М.. Державне регулювання фінансових ринків в Україні у посткризовий період. / О.М. Іваницька. // Фінанси України. 2011 - № 2 - С. 35-42.
 28. Капран В.І. Банківські операції: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Капран, М.С. Кривченко, О.М. Коваленко, С.І. Омельченко - К.: Центр навч. л-ри, 2006. - С.136.
 29. Конституція України.
 30. Козюк В.В.. Глобалізаційні фактори фінансової доларизації. / В.В.Козюк. // Фінанси України. - 2010,- №12. - с. 44-57.3акон України «Про банки і банківську діяльність» - зі змінами та доповненнями.
 31. Коцовська P.. Операції комерційних банків / Р.Коцовська, В. Ричаківська та ін. - 3-тє вид. К.:Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. - 500 с.
 32. Коваль О.П.. Деякі аспекти державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні. / О.П.Коваль. //Фінанси України. - 2011- № 11 - с. 80-86.
 33. Коваленко Д.І.. Гроші та кредит: теорія і практика: Навчальний посібник / Д.І. Коваленко,- ЦУЛ.: 2010. - 344с.
 34. Лапенко Т.. Особливості контролю за дотриманням вимог Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» при здійсненні суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності експортно-імпортних операцій . / Т. Лапенко. //Вісник податкової служби України. -2003. -№9.
 35. Мочерний С.В.. Економічна теорія: Підручник. / С.В. Мочерний, М.В. Довбенко. /— К.: Видавничий центр «Академія», 2004. — 856 с.
 36. Могильницька М.П. Аналіз та оцінка ресурсної бази банків України// Регіональна економіка - 2007 - №4 - с. 56-63.
 37. Митний кодекс України зі змінами та доповненнями.
 38. Мельник П.В. Розвиток податкової системи у перехідній економіці. - Ірпінь: АДПСУ. -2001,- 352с.
 39. Наказ ДПА України від 23.12.10 р. № 993 «Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до органів державної податкової служби»
 40. Наказ ДПА України від 22.12.10 № 979 «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів та визнання такими, що втратили чинність, наказів Державної податкової адміністрації України».
 41. 0робков Д.В.. Мультиплікатори оцінки акцій, які враховують рентабельність, структуру капіталу і ризик компанії. / Д.В. Оробков. // Фінанси України. № 12- 2010. - с. 94-100.
 42. Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку у Січні 2004-го року. // Вісник НБУ. -2004. -№3. -С.69.
 43. Подцєрьогіна А. М. Фінанси підприємств: Підручник / Під ред. А. М. Подцєрьогіна.— К.: КНЕУ, 2004.—460с.
 44. Положення НБУ «Про кредитування», затверджене постановою Правління НБУ від 28 вересня 1995 р.
 45. Податковий кодекс України від 02.12.10 № 2755- VI із змінами та доповненнями.
 46. Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженого Наказ ДПА України № 954 від 17.12.10 р.
 47. Росоловського В.М. Автоматизація роботи в органах державної податкової служби /За ред. Росоловського В.М. та Ріпи С.П. -Ірпінь: Академія ДЕС. України, 2002.-40ІС
 48. Романенко О. Р. Фінанси: Підручник. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. —307с.
 49. Рудюк JI. В. Фінанси підприємств-2: Навч. посіб для дистанційного навчання / За наук. Ред.. Л. Ф. Романенко,- К.: Університет «Україна», 2007.-186 с.
 50. Теорія і практика обліку платників податків в органах ДПС України: Навчальний посібник / Р.Е. Гостроверха та ін. - Ірпінь: АДПСУ, 2002,- 292с.
 51. Терещенко Г.М.. Концептуальні засади державного регулювання фондового ринку. / Г.М. Терещенко. // Фінанси України. 2011- № 2-с. 97-105.
 52. Терещенко Г.М.. Становлення й розвиток бюро кредитних історій в Україні. / Г.М.Терещенко, Ю.В. Топчій // Фінанси України. 2010. - № 10 - С. 65-72.
 53. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. —К.: КНЕУ, 2003. —554 с.
 54. Савлук М. І.. Гроші та кредит: Підручник. / За заг. ред. М. І. Савлука. — К.: КНЕУ, 2002. — 604 с.
 55. Слав'юк Р. А. Фінанси підприємств. — К.: ЦУЛ, 2002. — 460 с.
 56. Указ Президента України «Про грошову реформу в Україні» // Вісник НБУ. — 1996. — № 5.
 57. Харазішвілі Ю. Тіньова економіка України у розрізі основних видів діяльності // Статистика України. - 2006. - № 4. - С. 38-45
 58. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств: Навчально- методичний посібник. —К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. — 206с.
 59. Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно- практичний журнал Міністерства фінансів України/ Міністерство фінансів України. - Київ : Фінанси України.
 60. Шаповалова М.. Становлення монетарної та фіскальної політики в Україні. / М. Шаповалова, Т. Єрліна // Вісник НБУ. -2004. -№10. -С.4-7.
 61. Шетинін А.І.. Гроші та кредит: Підручник. Видання 4-е, перероблене та доповнене./ А.І.Шетинін - К.: Центр учбової літератури, 2010.- 440с.
 62. Шамова І. В.. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: Навч. посібник. /1. В. Шамова. - К.: КНЕУ, 2001. - 195 с.
 63. Школьник І.О.. Взаємодія інститутів фінансового посередництва з реальним сектором економіки. / І.О. Школьник. , А.Ю. Семеног. // Фінанси України. - 2010 - № 12 - с.83-93.
 64. Шило В. П., Верхоглядова Н.І., Ільїна С. Б. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: Навч. посібник. —К.: Кондор, 2005. —216с.
 65. Шило В. П., Ільїна С. Б., Боровська С. С., Барабанова В.В. Фінанси підприємств (за модульною системою навчання): теоретично-практичний посібник. - Київ: ВД «Професіонал», 2006. - 288с.
 66. Юрій С.І.. Ринок фінансових послуг як інституційна основа ринкової економіки. / С.І. Юрій, О.О. Луцишин. //Фінанси України. -2011 - № 11..

+38 (0362) 65-18-89 (приймальня)

+38 (0362) 65-18-22 (вахтер)

+38 (0677) 42-74-84 (моб.)

м. Рівне, вул. Гайдамацька, 7а
lyceum@lider.rv.ua

Всі права захищені © РЛ ЛІДЕР | 2013-2024
Розроблено студією веб-дизайну «Div-Art»