Література з правознавства

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ

З ПРАВОЗНАВСТВА

Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996, — №30, — Ст. 141.
 2. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. — 1990. — №31. — Ст. 429,
 3. Постанова Верховної Ради УРСР "Про проголошення незалежності України" від 24 серпня 1991 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. — 1991. —№ 38. — Ст. 502.

Спеціальна література:

 1. Бабкіна О. В. Теорія держави і права у схемах і визначеннях: навч. посіб. / О. В. Бабкина, К. Г. Волинка. — К .: МАУП, 2004. — 144 с.
 2. Бакалінська. О.О. Конкурентне право: Навч.посіб. - Київ: КНТЕУ, 2009. - 379 с. Беляневич О. А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти): Монографія. - Юрінком Інтер, 2006. - 592 с.
 3. Бобкова А.Г., Татькова З.Ф. Правове регулювання відносин у процедурі банкрутства: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 152 с.
 4. Булгакова І. В. Господарське право України: Навч. посіб. - К.: Прецедент, 2006. - 346 с.
 5. Валітов С. С. Конкурентне право України: Навчальний посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 432 с.
 6. Ведєрніков Ю. А. Теорія держави і права: Навч. посіб. / Ю.А. Ведєрніков, В. С. Грегул. — 4те вид., доп. і переробл. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 224 с.
 7. Вереша Р.В. Кримінальне право України. Загальна частина. Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 960с
 8. Вінник О. М. Господарське право: Навчальний посібник. - 2-ге вид., змін, та доп. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. - 766 с.
 9. Вінник О. М. Науково-практичний коментар Закону України «Про акціонерні товариства» / О.М. Вінник. - К.: Юрінком Інтер, 2009. -312 с.
 10. Воронянський О. В., Письменицький А. А., Міщенко Н. JI.
 11. Правознавство. 10 клас. Профільний рівень: Навчальний посібник. «Ранок». - 2010;
 12. Галянтич М. К. Житлове право України: Навч. посібник. - К: Юрінком Інтер, 2007. - 528 с.
 13. Гончаренко О.М. Права людини в Україні: навч. посіб. / О.М. Гончаренко. - К.: Знання, 2008. - 207 с.
 14. Дмитренко Ю.П. Трудове право України: Підручник / Ю.П.Дмитренко. - К.: Юрінком Інтер, 2009. - 624 с.
 15. Історія вчень про державу і право: Підручник / За ред. проф. Г. Г. Демиденка, проф. О. В. Петришина. - X.: Право, 2008. - 240 с.
 16. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. - X.: Право, 2008. - 416с.
 17. Кормич А. І. Історія вчень про державу і право: Навч. посібник. - К.: Правова єдність, 2009. - 312 с.
 18. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. / [Колодій А. М., Копейчиков В. В., Лисенков С. Л. та ін.]; за ред. В. В. Копейчикова. — Стер. вид. — К.: Юрінком Інтер, 2001, — 320 с.
 19. Загальна теорія держави і права: підруч. / За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. — X.: Право, 2002. — 432 с. Правознавство: Навчальний посібник / За заг. редакцією П.Д. Пилипенка. - Львів: "Новий Світ-2000", СПД ФО "В.М. Піча" 2007. - 516 с.
 20. Правознавство: Підручник / Авт. кол.: Демський С.Е., Ковальський B.C., Колодій A. М. (керівник авт. кол.) та інші; За ред. В.В. Копейчикова. - 7-е вид., стер. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 736 с.
 21. Проценко А. М. Правознавство. 10 клас. Профільний рівень. Розробки уроків. - К., «Ранок».-2010.
 22. Кельман М. С. Загальна теорія права (з схемами, кросвордами, тестами): Підруч. / М. С. Кельман; О. Г. Мурашин. — К.: Кондор, 2002. — 353 с.
 23. Кельман М. С. Загальна теорія держави і права / Кельман М. С., Мурашин О. Г., Хома Н. М. — Львів: Новий світ, 2003. — 581 с.
 24. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково-практичний коментар / Р. А. Калюжний, А. Т. Комзюк, О. О. Погрібний та ін. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. - 781 с
 25. Котюк В. О. Основи держави і права: Навч. посіб. Вид. Зтє, доп. і перер. / Котюк В. О. — К.: Вентурі, 2001. — 432 с.
 26. Котюк В. О. Теорія права: курс лекцій: Навч. посіб. / Котюк В. О. — К.: Вентурі, 1996, —208 с.
 27. Котюк В. О. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. / Котюк В.О. — К.: Атіка, 2005. — 592 с.
 28. Кравчук М. В. Проблеми теорії держави і права: Навч. посіб. / Кравчук М. В. — К.: Професіонал, 2004. — 398 с.
 29. Кубах А.І. Господарське законодавство: Навч. посібник - Харків : ХНАМГ, 2007. - 196 с.
 30. Марчук В. М. Основні поняття та категорії права: Навч. посіб. / В. М. Марчук, Л. В. Ніколаєва — К.: Істина, 2001. — 144 с.
 31. Марчук В. М., Ніколаєва Л . В. Нариси з теорії права: Навч. посіб. / В. М. Марчук, Л. B. Ніколаєва. — К.: Істина, 2001. — 304 с.
 32. Молдован В. В. Основи держави і права: Курс лекцій / Молдован В. В. — К.: Юмана, 1996. —176 с.
 33. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. - К.: Каннон, А.С.К., 2010. - 1104 с. Олійник А. Ю. Теорія держави і права: Навч. посіб. / Олійник А. Ю., Гусарєв С. Д., Слюсаренко О. Л. — К.: Юрінком Інтер, 2001. — 176 с.
 34. Основи держави і права: Навч. посіб. / За ред . В. В. Комарова. — X.: Нац. юрид. акад. України, 2001. — 260 с.
 35. Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Конституційне право України: Підручник. - К.: Правова єдність, 2010. - 432 с.
 36. Погребной И. М. Теория права: Учеб. пособ. Зє изд., испр. и доп. / Погребной И. М. — X.: 2003,— 128с.
 37. Рабинович П. М. Основи загальної теорії права та держави: Навч. посіб. Вид. 5е, зі змінами. / Рабинович П. М. — К.: Атіка, 2001. — 176 с.
 38. Скакун О. Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): Підруч. / Скакун О.Ф. — X.: Еспада, 2006. — 776 с.
 39. Совгиря О.В. Конституційно-процесуальне право України: навч. посіб. / О.В.Совгиря. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 536 с.
 40. Сурілов О. В. Основи загальної теорії держави і права. / Сурілов О. В. — Одеса: Одеський університет, 1995. — 128 с.
 41. Сухонос В. В. Теорія держави і права: Навч. посіб. / Сухонос В. В. — Суми: ВТД "Університетська книга", 2005. — 536 с.
 42. Теорія держави і права: Навч. посіб. / [Колодій А. М., Копейчиков В. В., Лисенков С. Л. та ін.]; За загл. ред. С. Л. Лисенкова, В. В. Копейчикова. — К.: Юрінком Інтер, .2002. — 368 с.
 43. Теорія держави і права: Підруч. / [Лисенков С. Л. та ін.] — К: Юрінком Інтер, 2005. — 448 с.
 44. Теорія держави і права: Навч. посіб. / Упоряд . Шестопалова Л. М. — К.: Прецедент, 2004. — 224 с.
 45. Теорія держави і права: Навч. посіб. / За ред . С. Л. Лисенкова. — К.: 2004. — 368 с.
 46. Теорія держави і права: Академічний курс: Підруч. / За ред. / О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. — К.: Юрінком Інтер, 2006. — 688 с.
 47. Теорія держави і права: Навч. посіб. / [Суботін В. М., Філонов О. В., Князькова Л.М., Тодоров І. Я.]. — К.: Знання, 2005. — 327 с.
 48. Теорія держави і права (опорні конспекти): Навч. посіб. / Авт. упоряд. Кравчук М. В. — К.: Атіка, 2005. — 288 с.
 49. Теорія держави і права: Посіб. для підготовки до іспитів / [Тимченко С. М., Калюжний Р. А., Пархоменко Н. М., Легша С. М.]. — К.: Поливода А.В., 2005. — 176 с.
 50. Тлумачний словник з теорії держави і права / Авт.упоряд. К. Г. Волинка. — К.: Магістр — XXI сторіччя, 2006.—112с.
 51. Трофимова 3. В. Теория государства и права: Учеб. пособ. / Трофимова 3. В. — Донецк: 2004. — 176 с.
 52. Цивільне право України: В 2-х томах. Том 1: Підручник / За ред. д-ра юрид. наук, проф. Є.О. Харитонова, канд. юрид. наук Н.Ю. Голубєвої. - X.: ТОВ "Одіссей", 2008. — 832 с.
 53. Цивільне та сімейне право України: Підруч. / За ред. Харитонова Є. О., Голубєвої Н. Ю. - К.: Правова єдність, 2009. - 968 с.
 54. Щербина B.C. Господарське право: підручник / B.C. Щербина. - 4-те вид., перероб. і допов. - К.: Юрінком Інтер, 2009. - 640 с.

Інтернет ресурси:

 1. http://zakon.nau.ua/
 2. http://www.uristus.narod.ru/kodeks.html

+38 (0362) 65-18-89 (приймальня)

+38 (0362) 65-18-22 (вахтер)

+38 (0677) 42-74-84 (моб.)

м. Рівне, вул. Гайдамацька, 7а
lyceum@lider.rv.ua

Всі права захищені © РЛ ЛІДЕР | 2013-2024
Розроблено студією веб-дизайну «Div-Art»